Vänligen läs noga igenom informationen nedan innan du använder webbplatsen. På den här sidan hittar du alla de användarvillkor enligt vilka du, antingen som gäst eller registrerad användare, nyttjar vår webbplats www.Franksmile.se. Genom att gå in på vår webbplats godkänner du att du accepterar dessa användarvillkor och att du godkänner att följa dem. Vänligen avstå från att använda vår webbplats om du inte godkänner dessa användarvillkor.

1. Vår webbplats

1.1 Säkerhetsprocedurer

Du får inte medvetet missbruka vår webbplats eller överföra något virus eller skadligt material till den här webbplatsen. Du får inte försöka erhålla obehörig åtkomst till vår webbplats eller vår databas.

Din rätt att använda vår webbplats upphör omedelbart i händelse av en sådan överträdelse och vi kan komma att rapportera denna till behöriga rättsvårdande myndigheter.

Vi garanterar inte att vår sajt kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus. Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknologi, ditt datorprogram och din plattform för att gå in på vår sajt. Du måste använda dina egna program för virusskydd.

Om du använder, eller har erhållit, en kod för användaridenitifiering, ett lösenord eller någon annan information, så måste du behandla denna information som konfidentiell och du får inte överföra den till någon tredje part. Om du inte efterlever något av förbehållen i dessa användarvillkor så har vi, som en del av våra säkerhetsrutiner, rätt att när som helst inaktivera varje användaridentifiering, kod eller lösenord.

1.2 Partner

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Franksmile ansvarar inte för dessa webbplatsers innehåll och integritetspolicy och att länkar till dessa tredjepartswebbsidor inkluderas på vår webbplats ska inte betraktas som ett godkännande av, eller en rekommendation gällande, dessa. Vänligen observera att dessa webbplatser kan kontrolleras av andra användarvillkor som ska iakttagas när dessa webbplatser besöks.

Du kan länka till vår webbplats om du gör detta på ett rättvist och lagenligt sätt som inte skadar eller utnyttjar vårt rykte.

Du får inte utforma denna länk på ett sätt som antyder någon form av samröre, godkännande eller stöd från vår sida där inget sådant existerar.

Du får inte länka från någon webbplats som inte ägs av dig.

Vi reserverar rätten att närsomhelst och utan föregående meddelande dra tillbaka detta tillstånd att länka.

Om du vill använda det material som finns på vår webbplats på något annat sätt än de ovan angivna ska förfrågan skickas till customer@franksmile.com.

2. Dataskydd och ansvarsskyldighet

2.1 Ansvarsskyldighet

Inget i dessa användarvillkor eller på webbplatsens sidor begränsar vår ansvarsskyldighet, vilken enligt tillämplig lagstiftning inte kan undantas eller begränsas, för dödsfall eller personskada som uppkommer till följd av vår oaktsamhet eller fusk, eller på grund av att någon väsentlig fråga framställts på ett felaktigt sätt.

2.2 Integritetspolicy

Franksmile.com har en integritetspolicy som är en del av dessa användarvillkor och den här webbplatsen. Varje personuppgift som erhålls från dig kommer att behandlas i enlighet med Integritetspolicyn och genom att använda vår webbplats godkänner du denna behandling och garanterar att de uppgifter du lämnat är korrekta och sanningsenliga.

2.3 Säkerhet

Genom att använda vår webbplats accepterar du att överföringar via internet aldrig är fullständigt säkra.

2.4 Inspelning av samtal

Vänligen observera att telefonsamtal från Franksmiles försäljningsteam kan, för kvalitetssyften, komma att övervakas eller spelas in.

3. Upphovsrätt

3.1 Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter på vår webbplats, och i det material som publiceras på denna, ägs av oss eller har licensierats till oss. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och avtal över hela världen. Alla sådana rättigheter reserveras.

3.2 Erkännande av våra immateriella rättigheter

Vår (och varje identifierad samarbetspartners) status som upphovsman till materialet på vår webbplats måste alltid erkännas.

3.3 Användning av våra immateriella rättigheter

Ingen del av materialet på vår webbplats får användas för kommersiella syften om inte licens erhållits för detta från oss eller våra licensgivare.

3.4 Kopiering av våra immateriella rättigheter

Du kan för eget bruk skriva ut en kopia, ladda ned utdrag från varje sida på vår webbplats, samt uppmärksamma andra inom din organisation på material som postats på vår webbplats, men du får inte återpublicera, återdistribuera eller modifiera kopiorna av det material du skrivit ut.

3.5 Begränsningar gällande immateriella rättigheter

Om du i strid med dessa användarvillkor, skriver ut, kopierar eller laddar ned och lagrar någon del av vår webbplats, upphäver vi omedelbart din rätt att använda vår webbplats och du måste, enligt vårt gottfinnande, returnera eller förstöra varje kopia av de material du skapat.

4. Begränsningar och tillämplig lagstiftning

4.1 Minderåriga

För att registrera sig hos oss, eller för att använda de tjänster och produkter vi tillhandahåller på vår webbplats, måste du vara över 18 år gammal, och den information som finns på vår webbplats utgör inte en uppmaning till kunder som är under 18 års ålder att köpa någon tjänst eller produkt.

4.2 Tillämplig lagstiftning

Användarvillkoren på den här webbplatsen regleras av lagstiftningen i England och Wales, vars domstolar har exklusiv jurisdiktion över varje tvist som kan uppkomma.

5. Allmänna anmärkningar gällande den här webbplatsen och dess tillämpliga användarvillkor:

5.1 Ändringar

Vi kan då och då komma att se över och ändra dessa användarvillkor. För att försäkra dig om att du förstår de villkor som gäller vid varje given tidpunkt, bör du kontrollera dessa användarvillkor varje gång du vill använda vår webbplats. Dessa villkor uppdaterades senast i april 2019.

5.2 Tillgänglighet

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller innehållet på den, alltid kommer att vara tillgängligt utan avbrott. Vi kan, av verksamhets- och driftsmässiga orsaker komma att upphäva åtkomsten till hela eller delar av vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Vi kommer försöka, att inom rimlig tid, meddela dig angående varje avbrott eller avstängning.

5.3 Exakthet

Trots att vi vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa exakthet och sanningsenlighet, kan materialet på vår webbplats innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Vår webbplats, och den information som finns på den, tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”när tillgänglig”.

Webbplatsen, inklusive anslagstavlor och chattrum, kan innehålla information och material som laddats upp av andra användare av webbplatsen. Denna information och dessa material har inte verifierats och godkänts av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare av vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

6. Våra produkter

6.1 Produktinformation

Vänligen se vår webbplats för information om våra produkterbjudanden. Franksmile garanterar inte att behandlingen lyckas. Resultaten varierar från person till person.

6.2 Garanti

Franksmile garanterar att dess produkter:

 • överenstämmer med de specifikationer som anges i den behandlingsplan som godkänts av tandläkarteamet; och

 • är fria från defekter avseende material och utförande.

I enlighet med klausul 2.1 ska Franksmile inte hållas ansvarigt för:

 • någon defekt som orsakas av patientens eller någon, av Franksmile ej instruerad, tredje parts försummelse, felaktiga användning eller missbruk av Franksmiles produkter;

 • någon defekt som orsakas av underlåtenhet att följa instruktionerna, inklusive (men inte begränsat till) användning av tandställningarna i fel ordning, underlåtenhet att använda tandställningarna enligt det fastställda schemat för när dessa ska användas, underlåtenhet att tillhandahålla fotouppdateringar varannan vecka, eller underlåtenhet att använda tandställning minst 22 timmar per dag.

 • någon produkt som används i kombination med andra produkter från tredje part, eller vid underlåtenhet att följa Patientriktlinjerna om inte Franksmile uttryckligen instruerat att göra så ; eller

 • om du använder produkterna för något kommersiellt, verksamhetsmässigt syfte eller i återförsäljningssyfte. Vi tillhandahåller produkterna endast för privat hemmabruk och åtar oss inget ansvar gentemot dig avseende någon förlust av vinst, affärsförluster, avbrott i verksamhet, eller förlust av affärsmöjligheter.

Om vi inte efterlever dessa villkor åtar vi oss ansvar för den förlust eller den skada du drabbas av som är ett förutsägbart resultat av att vi brutit detta kontrakt eller vår underlåtenhet att tillämpa rimlig aktsamhet och kompetens, men vi ansvar inte för någon förlust eller skada som inte går att förutse. En förlust eller skada är försutsägbar om det antingen är uppenbart att denna kommer att inträffa, eller om både vi och du, vid den tidpunkt kontraktet avtalades, visste att denna skulle kunna komma att inträffa, till exempel om du diskuterade denna med oss under försäljningsprocessen.

6.3 Rätt att ändra sig

Tandställningarna tillverkas efter dina individuella specifikationer och utgör därmed individanpassade produkter, gällande vilka du inte har någon rätt att ändra dig efter att du lagt en beställning hos oss. Vänligen se vår returpolicy för detaljerad information.

6.4 Leverans

Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig om när vi kommer att tillhandahålla dig våra produkter. Om vår leverans av produkterna försenas på grund av en händelse som ligger utom vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig om detta, och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera konsekvenserna av förseningen. Förutsatt att vi gör detta ska vi inte hållas ansvariga för de förseningar som orsakas av denna händelse, men om det föreligger en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss.

6.5 Behandlingens varaktighet

Vi förväntar oss vanligtvis att du använder din tandställning i mellan 6 och 9 månader. De individuella resultaten varierar dock och våra tandregleringsspecialister kan komma att förorda en längre eller kortare behandlingsprocess.

6.6 Mätningar

Eftersom din tandställning tillverkas enligt de mått du tillhandahåller oss genom ditt avgjutningskit är du ansvarig för att säkerställa att dessa mått är korrekta. Information och tips om hur mätningen ska utföras finner du i ditt avgjutningskit, eller genom att kontakta oss.

6.7 Kunder utanför Storbrittannien

Vår webbplats är endast till för att marknadsföra våra produkter i Storbrittannien. Tyvärr accepterar vi inte beställningar från adresser utanför Storbrittannien.

7. Betalning och fakturering av betaltjänster

7.1 Betalning

Vissa av våra tjänster, inklusive köp av någon av de produkter vi erbjuder, omfattas av betalningar nu eller framledes ("Betaltjänster"). Vänligen observera att varje betalningsvillkor som anvisas dig under nyttjandet av, eller registreringen för, en betaltjänst är en del av det här Avtalet.

Vänligen se vår webbplats för detaljerad information gällande betalning.

7.2 Fakturering

Vi använder en processor från tredje part (”Betalningsprocessorn") för att via ett faktureringskonto (ditt "Faktureringskonto") som är anslutet till ditt konto på Tjänsten debitera dig för din användning av Betaltjänsterna. Behandlingen av betalningarna regleras, förutom av dessa användarvillkor, av Betalningsprocessorns användarvillkor och integritetspolicy.

Genom att välja att använda Betaltjänsten godkänner du att, genom betalningsprocessorn och i enlighet med tillämpliga betalningsvillkor, betala oss alla kostnader i enlighet med de prisuppgifter som angavs på beställningssidorna när du genomförde din beställning av dessa Betaltjänster, och du ger oss behörighet att, genom betalningsprocessorn, debitera din valda betalningsleverantör (din "Betalningsmetod").

Du godkänner att genomföra betalningar via denna valda Betalningsmetod. Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att de priser som meddelas dig är korrekta. Vi reserverar dock rätten att korrigera eventuella fel eller misstag, också när betalning redan begärts eller erhållits.

Om momssatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum vi levererar produkten och du inte redan till fullo betalat produkten innan ändringen i momssats går igenom, så kommer vi att justera den momssats du betalar.

7.3 Betalningsmetod

Vi accepterar följande betalningssätt:

Villkoren för din betalning kommer att baseras på din betalningsmetod och kan avgöras av överenskommelser mellan dig och finansinstitutet, kreditkortsutfärdaren, eller annan leverantör av din valda betalningsmetod. Om vi inte vid förfallodatum erhållit betalning från dig genom betalningsprocessorn, kan vi kan komma att debitera en dröjsmålsränta på 3% över den Engelska Centralbankens vid varje tidpunkt gällande basränta. Denna ränta ackumuleras på daglig basis från förfallodatum till det datum betalningen av den obetalda summan faktiskt genomförs, både innan och efter domslut. Du måste betala räntan tillsammans med varje förfallen summa.

PERIODISK FAKTURERING Vissa av betaltjänsterna, såsom köp av skräddarsydda tandställningar eller andra produkter, utgörs, efter ditt godkännande, av en inledande period med en engångsdebitering följd av periodiska debiteringar. Genom att välja en delbetalningsplan accepterar du att dessa Tjänster består av en inledande och därefter periodiska betalningar, och du accepterar ansvar för alla periodiska debiteringar innan Tjänsten avslutas. Alla periodiska betalningar tillgodoräknas i sin helhet vid betalning.

DU MÅSTE SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT UPPDATERA ALLA UPPGIFTER FÖR ATT HÅLLA DITT BETALNINGSSKONTO AKTUELLT, KOMPLETT OCH EXAKT (T.EX ÄNDRING AV FAKTURERINGSADRESS, KREDITKORTSNUMMER, ELLER DITT KREDITKORTS UTGÅNGSDATUM), OCH DU MÅSTE GENAST MEDDELA OSS ELLER DIN BETALNINGSPROCESSOR OM DIN BETALMETOD SPÄRRAS (T.EX. PÅ GRUND AV FÖRLUST ELLER STÖLD) ELLER OM DU BLIR MEDVETEN OM EN EVENTUELL SÄKERHETSÖVERTRÄDELSE T.EX. OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV DITT ANVÄNDARNAMN ELLER LÖSENORD. OM DU UNDERLÅTER ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGON DEL AV INFORMATIONEN OVAN, SÅ KAN VI, OM DU INTE AVSLUTAT DINA BETALTJÄNSTER ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE FORTSÄTTA ATT DEBITERA DIG VIA DITT BETALNINGSSKONTO FÖR VARJE ANVÄNDNING AV BETALTJÄNSTERNA. ÄNDRINGAR AV GODKÄND SUMMA

Om den summa som ska debiteras ditt faktureringskonto skiljer sig (annat än på grund av tillkomna eller ändrade avgifter och skatter) från den summa du i förväg godkänt, har du innan schemalagt transaktionsdatum rätt att bli meddelad, och vi kommer att meddela dig, om den summa som ska debiteras samt datum för debiteringen. Varje avtal du har med din betaltjänstleverantör reglerar din användning av din betalningsmetod. Du godkänner att vi kan komma att lägga samman debiteringar och registrera dem som en eller fler sammanlagda debiteringar under loppet av, eller i slutet av, varje faktureringscykel.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

7.4 Automatisk förnyelse av prenumerationstjänster

Du har registrerat dig för förnyelseperioder med betalning enligt de intervall som ursprungligen valdes, och till vid tillfället rådande icke-rabatterat pris. Alla avgifter i samband med delbetalningen tillgodoräknas i sin helhet vid betalning.

7.5 Återbekräftelse av behörighet

Din fortsatta användning av delbetalningsmetoden återbekräftar vår behörighet att, via din betalningsmetod, debitera dig för betalservicen. Vi kan registrera dessa debiteringar för betalning och du är ansvarig för dessa debiteringar. Detta förverkar inte vår rätt att kräva betalning direkt från dig. Dina debiteringar kan betalas i förskott, i efterhand, per användning eller enligt den beskrivning som var aktuell när du först valde att använda Betalservicen.

7.6 Gratisprover och andra erbjudanden

Varje kostnadsfritt ”prova-på”-erbjudande eller andra erbjudanden som ger möjlighet till delbetalning måste användas inom den fastställda ”prova-på”-perioden.

7.7 Hävning

Vi kan när som helst komma att häva din åtkomst till alla eller någon del av tjänsterna om:

 • du inte betalat oss vid förfallodatum och du fortfarande inte genomfört betalningen inom 14 dagar efter att vi påmint dig om att betalningen förfallit;

 • du inte, inom rimlig tid efter att vi efterfrågat den, tillhandahåller oss den information som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla produkterna, till exempel den information som efterfrågas i formuläret ”Dental anamnes” och som skickas till dig tillsammans med avgjutningskitet.

 • vi inte erhåller svar från dig inom 90 dagar efter att vi skickat ditt avgjutningskit, eftersom vi då antar att du beslutat dig för att inte gå vidare med nästa steg i Franksmile-resan. Vi kommer dock att skicka dig en påminnelse innan hävningen i händelse av att du skulle ha glömt bort oss;

 • vi, enligt av Franksmile godkänd tandregleringsspecialists bedömning, inte kan behandla dig på grund av medicinska orsaker;

 • du inte inom rimlig tid gör det möjligt för oss att leverera produkterna eller själv hämtar dem från oss; eller

 • om du inte inom rimlig tid gör det möjligt för oss att för att leverera tjänsterna till din bostad.

Om du vill avsluta din delbetalning kan du göra det genom att kontakta kundtjänst. Eftersom våra tandställningar är tillverkade enligt dina personliga specifikationer och därmed utgör individanpassade produkter, är varje avgift som betalas enligt detta avtal icke återbetalningsbar.

8. Återbetalningar och returer

8.1 Återbetalningar

På grund av att våra tandställningar är tillverkade enligt dina personliga specifikationer och därför utgör en skräddarsydd produkt, kan vi, i enlighet med det ovan angivna, inte (förutom där vi måste häva din åtkomst till tjänsterna på grund av de omständigheter som anges i klausul 7.7(iv)) genomföra någon återbetalning för de tjänster som avslutats. Vänligen se vår returpolicy för vidare information.

8.2 Returer

Vänligen se vår webbplats för detaljerad information om vår returpolicy.

9. Allmänt

9.1 Vår rätt att överlåta dessa villkor

Vi kan, enligt dessa villkor, överlåta våra rättigheter och skyldigheter till en annan organisation. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen om detta sker och vi kommer att säkerställa att dina rättigheter enligt detta kontrakt inte påverkas.

9.2 Dina rättigheter att överföra dessa villkor

Enligt klausul 9.1, ska ingen annan person ha några rättigheter att genomdriva något av dessa villkor. Du kan endast överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person efter vårt skriftliga medgivande.

9.3 Villkor som fortsätter att gälla efter upphävning

Klausulerna 3, 4.2, 6.1 och 6.2 fortsätter att gälla efter att dessa användarvillkor upphävts.

10. Kontakta oss

Om du har några frågor, klagomål eller behöver ytterligare information, så finns Franksmiles kundsupport tillgänglig under kontorstid på +46 8 446 880 62 eller via epost på customer@franksmile.com

Kontorstider: Måndag - Fredag: 9:00 - 18:00

+46 8 446 880 62