Vi sätter våra kunders privacy i främsta rummet i allt vi gör och vi hoppas att du tycker att vår integritetspolicy, som beskrivs nedan, är lättförståelig och tydlig. Vi reserverar rätten att, utan föregående meddelande, när som helst ändra och uppdatera den här policyn.

När och om vi uppdaterar policyn, så kommer vi att publicera det på vår webbplats (www.franksmile.se) så att du kan kontrollera policyn när du avser att skicka oss information om dig själv. Vår integritetspolicy gäller alla våra kunder, inklusive besökarna på vår webbplats.

DINA UPPGIFTER

Vi kommer att behandla den information som du anger när du fyller i formulär på vår webbplats eller när du kontaktar oss. Vi kommer även att behandla information gällande de transaktioner du genomför i vårt system, samt information gällande ditt besök på vår webbplats och information gällande de resurser du fått åtkomst till när du använde webbplatsen. All data (personuppgifter) som du skickar till Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH, eller till vår webbplats, antas vara sanningsenlig och korrekt.

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika sorters personuppgifter om dig när vi förser dig med varor och tjänster, eller när du besöker vår webbplats. Vi har grupperat dessa uppgifter enligt följande:

 • Identitetsdata

  innefattar namn, namn som ogift, efternamn, titel, födelsedatum och kön.

 • Kontaktuppgifter

  innefattar faktureringsadress, mejladress och telefonnummer.

 • Ekonomiska data

  innefattar bankkonto, betalkortsinformation och andra nödvändiga data gällande betalningen (beroende på vald betalningsmetod).

 • Transaktionsdata

  innefattar information om betalningar till och från dig, samt annan information om produkter och tjänster som du köpt från oss.

 • Tekniska data

  innefattar IP(internetprotokoll) -adress, inloggningsuppgifter, sökmotor och version, tidszoninställning och plats, sökmotor-plugins och versioner, operativsystem och plattform, samt annan teknologi på de enheter du använder för att gå in på webbplatsen.

 • Profildata

  innefattar de köp och beställningar du genomfört, dina preferenser, din feedback och dina enkätsvar.

 • Användardata

  innefattar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och våra tjänster.

 • Marknadsförings- och kommunikationsdata

  innefattar dina preferenser gällande att erhålla marknadsföring från oss och tredje part, samt dina kommunikationspreferenser.

 • Behandlingsrelaterad data

  innefattar den information du anger under beställnings- och behandlingsprocessen, inklusive information om din tandhälsohistoria och andra relaterade medicinska tillstånd.

Genom att godkänna våra användarvillkor och vår integritetspolicy godkänner du också att endast ange personuppgifter som relaterar till dig själv. Om vi misstänker ett möjligt bedrägeri eller en falsk identitet kan vi komma att överlämna informationen till bedrägeri- eller brottsbekämpande myndigheter. Dessa kan utföra vidare kontroller rörande dig som kan komma att påverka registrerade uppgifter om dig, som till exempel din kredithistoria.

SYFTEN FÖR VILKA VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter i syfte att uftöra vår affärsverksamhet, inklusive att tillhandahålla de produkter och tjänster du efterfrågat. Vi kan komma att använda dina uppgifter som hjälp att fatta beslut angående vår verksamhet för att göra det möjligt för oss att erbjuda en bättre service. Vi kan också komma att använda dina uppgifter för marknadsföringssyften, men endast där vi antingen erhållit ditt uttryckliga medgivande till detta, eller när du redan är befintlig kund och givits tillfälle att avstå när dina uppgifter inledningsvis samlades in. Vi kan, om vi enligt lag är tvungna därtill, komma att överlämna dina uppgifter till olika myndigheter om dessa behöver uppgifterna för att genomföra granskningar.

Vår målsättning är att behandla uppgifterna effektivt och endast använda dessa där det är absolut nödvändigt för att ge dig en bättre upplevelse och service. Vi kan också komma att använda dina uppgifter som hjälp för att förbättra din kundupplevelse, genomföra statistiska analyser, utvärdera kreditrisker, eller tredjepartsprodukters lämplighet.

Förutom personuppgifter och ekonomisk information kan vi komma att samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, ditt operativsystem och typ av sökmotor. Vi kan komma att använda ”kakor”, vilka innehåller information som lagras i webbläsaren på din dator. De flesta webbplatser använder kakor för att förbättra den allmänna kundupplevelsen och webbplatsens funktionalitet, såväl som för att tillhandahålla kunder med relevant information i rätt tid.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter enligt beskrivningen i den här integritetspolicyn, och när så är lagligt. I de allra flesta fall kommer vi att använda dina personuppgifter i följande situationer:

 • Där vi behöver fullgöra det kontrakt vi håller på att avtala, eller har avtalat, med dig.

 • Där det är nödvändigt för våra (eller tredje parts) legitima intressen och där dina intressen och grundläggande rättigheter inte överordnas dessa intressen.

 • Där vi måste fullfölja lagstadgade skyldigheter.

I allmänhet utgör inte ditt medgivande den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter, men vi kommer att erhålla ditt medgivande innan vi, via mejl eller textmeddelande, skickar direkt marknadsföring från tredje part till dig. Du har, genom att kontakta oss, när som helst rätt att ta tillbaka ditt medgivande gällande marknadsföring.

Nedan finns en tabell som beskriver alla de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, samt på vilka rättsliga grunder vi gör detta. Vi anger också, när tillämpligt, våra legitima intressen.

Observera att vi, beroende på det specifika syfte i vilket vi använder dina uppgifter, kan komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med mer än en laglig grund. Vänligen kontakta oss om du, där mer än grund anges i tabellen nedan, behöver information gällande den specifika rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Viss information kan krävas enligt lokal lagstiftning, för rättslig verkställighet eller andra organ med relevanta befogenheter eller juridisdiktion. Om du inte tillhandahåller all den information som efterfrågas kan vi inte tillhandahålla dig våra produkter på ett effektivt sätt, eller inte alls.

‍ Marknadsföring

Vi stävar efter att ge dig valmöjligheter gällande viss användning av personuppgifterna, särskilt vad avser marknadsföring och annonsering.

Om du har efterfrågat information eller köpt något från oss, och inte avböjt att erhålla marknadsföring, kan du komma att få marknadsföringsmeddelanden från oss.

Vi kommer att erhålla ditt uttryckliga medgivande innan vi, för marknadsföringssyften, delar dina personuppgifter med någon tredje part.

Du har när som helst rätt att neka oss att kontakta dig för marknadsföringssyften, samt att neka oss att för marknadsföringssyften dela information om dig med andra företag. Kontakta oss på: customer@franksmile.com eller skriv ett brev till: Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, Germany för att meddela oss ditt beslut.

DATASÄKERHET OCH LAGRING

Vi gör vårt bästa för att skydda de personuppgifter som du delat med oss. Under överföringen skyddar vi denna information genom krypteringsteknik med SSL (Secure Socket Layer). Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH använder brandväggar och den senase krypteringstekniken för att säkerställa att vår webbplats är säker och att alla kunduppgifter är skyddade och krypterade.

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in dem, inklusive i syfte att efterleva juridiska och skatterättsliga krav, såväl som regler gällande redovisning och rapportering. I händelse av klagomål, eller om vi rimligen kan anta att en rättstvist gällande vårt förhållande med dig är att vänta, kan vi komma att lagra dina personuppgifter för en längre period.

För att fastställa lämplig lagringstid för personuppgifterna tar vi i beaktande personuppgifternas mängd, art och känslighetsgrad, den potentiella risken för skada på grund av obehörig användning eller yppande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi skulle kunna uppnå dessa syften på andra sätt, samt alla tillämpliga juridiska skatte- och redovisningsmässiga krav.

IP-ADRESSER OCH KAKOR

Genom vår webbplats kan vi, för systemadministration och för att rapportera den samlade informationen till våra annonsörer, komma att samla in information om din dator, inklusive din IP-adress, sökmotor och version, samt information om ditt operativsystem. All den här informationen är rent statistisk och identifierar ingen person.

Observera: samarbetspartners från tredje part och annonsörer som annonserar på vår webbplats kan komma att använda kakor, men vi har inte åtkomst eller kontroll över dem. Om du inte vill tillåta åtkomst till kakorna i ditt system så kan du ställa in din sökmotor att vägra kakor. Men om du gör detta kommer du inte att kunna använda webbplatsen fullt ut.

DINA RÄTTIGHETER

Du har, i enlighet med dataskyddslagstiftningen, under vissa omständigheter rättigheter avseende dina personuppgifter.

Du har, i enlighet med dataskyddslagstiftningen, rätt att begära åtkomst till all information vi har om dig. Vänligen kontakta oss genom att skriva till oss på Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, Tyskland, eller genom att skicka ett mejl till oss på customer@franksmile.com.

Du kommer inte att behöva betala någon avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon annan av dina rättigheter). Vi kan dock komma att ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, återkommande eller överdriven. Vi skulle också kunna vägra att tillmötesgå din begäran under dessa omständigheter.

Vi försöker att svara varje legitim begäran inom en månad. Ibland kan det komma att ta oss längre tid än en månad om din begäran är ovanligt komplex eller om du gjort ett stort antal förfrågningar. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Du har också rätt att:

Begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Detta ger dig möjlighet att korrigera varje ofullständig eller felaktig uppgift vi har om dig. Vi kan dock komma att behöva verifiera att de nya uppgifter du tillhandahållit oss är korrekta.

Begära att dina personuppgifter raderas. Detta gör det möjligt för dig att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon bra anledning för oss att fortsätta att behandla dem. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt utövat din rätt att invända mot behandlingen (se nedan), där vi kan ha behandlat dina uppgifter på ett lagstridigt sätt, eller där vi är tvungna att radera dina personuppgifter för att efterleva lokal lagstiftning. Observera dock att vi inte alltid kan komma att vara förmögna att tillgodose din begäran om radering på grund av rättsliga skäl, vilka, om tillämpligt, kommer att meddelas dig vid tidpunkten för din begäran.

Invända mot behandlingen av dina personuppgifter där vi agerar i enlighet med ett legitimt intresse (eller tredje parts intresse) och där det är något gällande din specifika situation som gör att du vill invända mot behandlingen eftersom du känner att den påverkar dina grundläggande rättigheter och din frihet. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften. I vissa fall kan vi komma att påvisa att vi har tvingande legitima grunder för att behandla dina uppgifter och att dessa överordnas dina rättigheter och friheter.

Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gör det möjligt för dig att be oss att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarion:

 • Om du vill att vi fastställer uppgifternas exakthet.

 • Där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi raderar dem.

 • Där du har behov av att vi bevarar uppgifterna även om vi inte längre har behov av dem, eftersom du behöver dem för att upprätta, utöva eller göra gällande rättsliga anspråk.

 • Du har invänt mot vår behandling av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har överordnade legitima grunder att använda dem.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig själv eller till tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig eller den tredje part du valt dina personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du inledningsvis gav ditt medgivande till oss att använda, eller där vi använde informationen för att avtala ett kontrakt med dig.

När som helst dra tillbaka ditt medgivande där vi är beroende av ditt medgivande för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagligheten avseende någon behandling som utfördes innan du drog tillbaka ditt medgivande. Om du drar tillbaka ditt medgivande kan det hända att vi inte kommer att kunna tillhandahålla dig vissa produkter eller tjänster. Vi kommer att meddela dig om så är fallet när du drar tillbaka ditt medgivande.

Lämna in klagomål till Commissioner's Office (ICO), Storbrittanniens tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle hursomhelst uppskatta möjligheten att få hantera ditt ärende innan du kontaktar ICO, så vänligen kontakta oss i första hand. ‍

DELA DINA UPPGIFTER

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan för de syften som anges i avsnittet ”Syften för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter” ovan. Som en del i den processen kan vi komma att överföra dina personuppgifter utanför Storbrittannien.

 • Våra dotterbolag, inklusive vårt moderbolag Kurfürst 1578.

 • Tredjepartstjänsteleverantörer, inklusive vår ortodontolog med hemvist i Irland och vår dentala tjänstepartner i USA.

 • Tredjepartstjänsteleverantörer av IT och programvara.

 • Specialiserade tredjepartsmarknadsföringsbyråer.

 • Den brittiska skatte- och tullmyndigheten (HM Revenue & Customs) och inspektörer och andra myndigheter i Storbrittannien som under vissa omständigheter kräver rapporter gällande behandlingen.

 • Bedrägeribekämpande myndigheter.

 • Tredje part till vilken vi kan komma att välja att sälja, överföra eller sammanfoga delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi komma att försöka förvärva andra verksamheter eller slås samman med dem. Om en förändring i vår verksamhet äger rum kan de nya ägarna komma att välja att använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i den här integritetspolicyn.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar dina personuppgifters säkerhet och att de behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartstjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för särskilda ändamål och i enlighet med våra instruktioner. Vänligen kontakta oss om du skulle vilja erhålla vidare information gällande någon tredje part som vi delar dina uppgifter med.

Varje gång vi överför dina personuppgifter utanför Storbrittannien försäkrar vi oss om att en liknande grad av skydd bereds dem genom att se till att minst en av följande säkerhetsåtgärder implementerats:

 • Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som av tillämplig dataskyddsmyndighet har bedömts tillhandahålla en lämplig nivå av skydd för personuppgifter.

 • Där vi använder särskilda tjänsteleverantörer kan vi komma att använda särskilda kontrakt, godkända av tillämplig dataskyddsmyndighet, vilken bereder personuppgifter samma skydd som i Storbrittannien.

 • Där vi använder leverantörer hemmahörande i USA, kan vi komma att överföra uppgifterna till dessa om de är en del av Privacy Shield, vilket kräver av dem att de tillhandahåller liknande skydd för de personuppgifter som delas mellan Storbritannien och USA.

Vänligen kontakta oss om du vill ha vidare information om de specifika mekanismer vi använder när vi överför dina personuppgifter utanför Storbritannien.

FANPAGE

Användning av vår Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH - Facebook - företagsimage

1. Syftet med behandling av uppgifterna Vi använder företagsidentiteten Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH hos Facebook Menlo Park, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Vi tillhandahåller information och erbjuder Facebookanvändare ett medium för att kommunicera.

Vårt företags närvaro på Facebook tjänar till att informera Facebookanvändare om vår produkter och tjänster samt för att annonsera. Varje användare är fri att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Vi äger inte och samlar inte in information om hur dina personuppgifter behandlas av de Facebook-företag som är gemensamt anvariga för FrankSmile – Kurfürst 1578 GmbH:s företagsidentitet. Mer information finns i integritetspolicyn hos: Facebook: https://www.facebook.com/policy

När du använder någon funktion på Facebooks webbplats (kommentarer, bidrag, likes etc,), kan du komma att göra dina personuppgifter (namn, profilfoto etc,) offentliga.

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Vår företagsidentitet på Facebook tjänar till att etablera kontakt med Facebookanvändare och för att informera dem om våra produkter och tjänster. Varje användare är fri att publicera sina personuppgifter genom olika, relevanta aktiviteter på nätet.

Vi sätter våra kunders integritet i främsta rummet i allt vi gör, och vi hoppas att du tycker att vår integritetspolicy som beskrivs nedan är lättförståelig och tydlig. Vi reserverar rätten att, utan föregående meddelande, när som helst ändra och uppdatera den här policyn.

När och om vi uppdaterar policyn så kommer vi att publicera det på vår webbplats (www.franksmile.se) så att du kan kontrollera policyn när du avser att skicka oss information om dig själv. Vår integritetspolicy gäller alla våra kunder, inklusive besökarna på vår webbplats.

3. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med användningen av vår företagsidentitet på Facebook är art.6 par.1 S.1 lit.f DSGVO.

4. Lagringstid för uppgifterna

Vi kommer att lagra uppgifter om dina aktiviteter, och de personuppgifter som publiceras på vårt företags webbplats via Facebook, i upp till 6 månader. Uppgifterna kommer att lagras inom den tidsram som fastställs av lagen.

5. Invändningar och möjlighet till radering

Du kan när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter vi samlar in som en del av din användning av vår företagsidentitet på Facebook och utöva de dataskyddsrättigheter gällande dina personuppgifter som anges i avsnitt IV i den här integritetspolicyn. I händelse av detta, vänligen skicka ett informellt mejl till customer@franksmile.com.

Vänligen se: https://www.facebook.com/ för information om behandlingen av dina personuppgifter från Facebooks sida.

Användning av vår – Kurfürst 1578 GmbH - Instagram - företags xxx

1. Syften med databehandlingen

Vi använder företagsidentiteten Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH i Instagram Menlo Park, California, USA. Vi tillhandahåller information och erbjuder Instagramanvändare ett medium för att kommunicera.

Vårt företags närvaro på Instagram tjänar till att informera Instagramanvändare om om våra produkter och tjänster samt för att annonsera. Varje användare är fri att publicera personuppgifter genom aktiviteter.

Vi äger inte och samlar inte in information om hur dina personuppgifter behandlas av de Instagram-företag som gemensamt är anvariga för FrankSmile – Kurfürst 1578 GmbH:s företagsidentitet. Mer information finns i integritetspolicyn hos: Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

När du använder någon av funktionerna på Instagrams webbplats (kommentarer, inlägg, likes etc.) kan du komma att göra dina personuppgifter (namn, profilbild etc.) offentliga.

2. Syftet med databehandlingen

Vår företagsidentitet på Instagram tjänar till att etablera kontakt med, och informera, Instagramanvändare om våra produkter och tjänster. Varje användare är fri att publicera sina personuppgifter genom olika, relevanta aktiviteter på nätet.

3. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter i samband med användningen av vår företagsidentitet på Instagram är art.6 par.1 S.1 lit.f DSGVO.

4. Lagringstid för uppgifterna

Vi kommer att lagra uppgifter om dina aktiviteter och personuppgifter som publiceras på Instagrams webbplats i upp till 6 månader. Uppgifterna kommer att lagras inom den tidsram som fastställs av lagen.‍

5. Invändningar och möjlighet till radering‍

Du kan när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter vi samlar in som en del av din användning av vår företagsidentitet på Instagram och utöva de dataskyddsrättigheter gällande dina personuppgifter som anges i avsnitt IV i den här integritetspolicyn. I händelse av detta, vänligen skicka ett informellt mejl till customer@franksmile.com.

Vänligen se: https://www.instagram.com/ för information om behandlingen av dina personuppgifter från Instagrams sida.

ANVÄNDING AV PLUGINS

Användning av Facebook Pixel

1. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Med ditt medgivande använder vi en pixel för användaraktivitet från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Med pixeln kan vi spåra användarnas aktivitet efter att de sett eller klickat på en Facebook-annons. Det gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten hos vår Facebook-annonsering för statistiska syften och för studier av vår marknadsföring. De uppgifter som samlas in med pixeln förblir anonyma för oss, det vill säga: vi ser inte individuella användares personuppgifter. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook, vilket vi kommer att informera dig om så långt det är möjligt. Facebook kan koppla ihop dessa uppgifter med sitt Facebookonto och använda dem för sina egna marknadsföringssyften, i enlighet med Facebooks policy för användning av data https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillåta att Facebook och dess partner visar annonser på och utanför Facebook. En kaka kan också komma att lagras i din dator för ovan nämnda syfte(n).

Endast användare över 13 år kan ge sitt medgivande. Om du är yngre än den fastslagna åldern måste du fråga dina vårdnadshavare om råd.

2. Rättslig grund för behandling av av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är Art.6 Para. 1 S.1 lit. f GDPR.

3. Lagringstid

Vi har ingen information gällande hur lång lagringstiden är.

4. Invändningar och möjlighet till radering

För mer information se Facebooks integritetspolicy https://www.facebook.com/policy

Användning av Facebooks plugin

1. Omfattning av personuppgiftsbehandlingen

Vi använder en plugin från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA. De har sitt säte i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Genom att aktivera denna plugin kommer din sökmotor att ansluta till Facebooks servrar. Facebook bekräftar och får kännedom om när du besöker vår webbplats från din IP-adress. Dessutom får Facebook information om datum, tid, sökmotor och version, operativsystem och version, samt de Facebook-kakor som redan lagrats i din sökmotor. Genom att göra detta kan Facebook känna igen de webbplatser som inkluderar Facebook-innehåll som du tidigare besökt. Denna plugin är en del av Facebook och kommer endast att visas på vår webbplats. Varje interaktion med denna plugin är en interaktion med "Facebook.com".

Om du är inloggad på Facebook kommer aktiveringen av denna plugin att påbörja en överföring av ditt applikationsnummer från Facebook. De besök du gör på vår webbplats kan sedan länkas till ditt Facebook-konto. Att klicka på denna plugin kan också, beroende på inställningarna på ditt Facebook-konto, komma att leda till att denna aktivitet publiceras på ditt Facebook-konto. Du kan undvika detta genom att logga ut från ditt Facebook-konto innan du aktiverar denna plugin, eller genom att radera alla Facebook-kakor efter att du besökt webbplatser med Facebook-plugins.

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Facebook behandlar uppgifterna för att hitta fel i sitt eget system, för att förbättra sina egna produkter och dess anpassning till användarbeteenden, samt för att kontrollera placering och individualisering av annonser. Dessutom används behandlingen även för lokalisering, för att registrera hur webbplatser med Facebook-innehåll används och för marknadsföringsundersökningssyften.

3. Rättslig grund för behandling av av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är Art.6 Para.1 S.1 lit.a GDPR.

4. Lagringstid

Facebook lagrar egenrapporterade uppgifter i upp till 90 dagar. Därefter kommer uppgifterna endast att användas i anonym form.

5. Invändningar och möjlighet till radering

Vidare information om användning och insamling av uppgifter finns i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/policy

Användning av Google AdWords

1.Syften med behandlingen av personuppgifter

Vi använder Google AdWords från Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Det är ett program för annonsering på nätet som använder konversionsspårning. När du får upp en Google-annons på vår webbplats, placerar Google AdWords en kaka på din dator. Varje Google AdWords-kund tilldelas en särskild kaka.

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Vi får endast information om det totala antalet användare som svarar på vår(a) annons(er). Ingen annan information som gör att vi kan identifiera dig delas med oss. Användningen av Google AdWords är inte till för att möjliggöra spårbarhet.

3. Rättslig grund för behandlingen av av personuppgifter

Den rättsliga grunden för databehandlingen är Art.6 §. 1 S.1 lit. f GDPR.

4. Lagringstid

Kakans giltighetstid varar 30 dagar.

5. Invändningar och möjlighet till radering

Du kan inaktivera Googles konversionsspårning genom att stänga av den i din webbläsare. För mer information, vänligen se följande länk: https://policies.google.com/privacy

Användning av Google Analytics

1. Syften med behandlingen av personuppgifter

Vi använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc.,1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder så kallade "kakor", textfiler som lagras i din dator och som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan gällande din användning av den här webbplatsen överförs till Googles server i USA och lagras där. Om IP-anonymiseringen aktiveras på den här webbplatsen så kommer din IP-adress på förhand att förkortas av Google inom medlemsstater i EU eller andra parter i Avtalet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i specifika fall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA för att förkortas där. IP-anonymisering är aktiverat på den här webbplatsen. Å den här webbplatsens vägnar kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera din användning av den här webbplatsen, sammanställa rapporter gällande aktiviteten på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster med koppling till aktiviteten på webbplatsen och internetanvändningen. Den IP-adress som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra Google-uppgifter. Du kan förebygga lagring av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Genom att förebygga lagringen kommer du dock kanske inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats i sin helhet.

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att optimera en första kontakt med en målgrupp som visar ett första intresse genom ett första besök på sidan.

3. Rättslig grund för behandling av av personuppgifter

Den rättsliga grunden för databehandlingen är Art.6 §. 1 S.1 lit. f GDPR.

4. Lagringstid

Annonseringsdata i serverloggar anonymiseras genom att delar av Googles information gällande IP-adress och kakor raderas efter 9 och 18 månader.

5. Invändningar och möjlighet till radering

Dessutom kan du förhindra insamlingen av den data som genereras av kakan, data relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), så väl som behandlingen av respektive data från Google genom att ladda ned och installera den plugin för webbläsare som finns tillgänglig på följande länk : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. För mer information, vänligen se följande länk: https://policies.google.com/privacy

Användning av Analytics Remarketing (även känd som Google Dynamic Remarketing)

1. Syften med behandlingen av personuppgifter

På vår webbplats använder vi ”remarketing”-funktionen tillhörande Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vi erbjuder dig passande och intressebaserade annonser i samarbete med Google. Google Analytics Remarketing använder också kakor som lagras i din dator. Enligt Google, samlas ingen personlig information in. De hävdar även att de är fristående från andra Google-tjänster.

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att effektivt identifiera och adressera en specifik målgrupp. De kakor som lagras i din webbläsare kommer att känna igen dig som användare när du besöker en webbplats, vilket gör det möjligt för oss att visa dig annonsering i enlighet med dina intressen.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter överensstämmer med Art.6 Para. 1 S.1 lit. f GDPR.

4. Lagringstid

Annonseringsdata i serverloggar anonymiseras genom att delar av Googles information om IP-adress och kakor raderas efter 9 och 18 månader.

5. Invändningar och möjlighet till radering

Du kan inaktivera “remarketing”-funktionen genom att ändra inställningarna på följande länk: https://www.google.de/settings/ads. Vänligen se följande länk för vidare information: https://policies.google.com/privacy

Användning av Instagram-plugin

1.Syften med behandling av personuppgifter

Plugins från Instagram finns på våra sidor. Dessa plugins tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Instagram-knapparna används för att länka användaren till vår Instagramprofil. På liknande vis införlivas en widget som gör det möjligt för oss att lägga utvalda foton och videor från vår Instagram-profil på vår webbplats. Detta överför automatiskt data till Instagram som sedan lagrar datan i sina servrar. Denna data inkluderar information om anslutningar (så som din IP-adress, datum och tid för besöket, så väl som de URL som besökts, den webbläsare och det operativsystem som använts. Ditt besök på våra sidor kan spåras av Instagram även om du inte aktivt använder plugin-funktionerna.

När du besöker en av våra sidor som innehåller en sådan plugin kommer din webbläsare automatiskt att ansluta till en Instagram-server. Innehållet i dessa plugin överförs direkt till din webbläsare och integreras till webbplatsen.

Om du loggat in på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på dina sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Det gör det möjligt för Instagram att associera relevanta besök på våra sidor med ditt användarkonto. Om du vill förhindra denna omedelbara överföring så måste du logga ut från ditt Instagram-konto innan du besöker vår webbplats. Vänligen se Instagrams integritetspolicy för mer information om detta ämne: https://help.instagram.com/196883487377501

2. Syftet med behandlingen av uppgifter

För information gällande syftet med behandlingen av personuppgifter, vänligen se Instagrams integritetspolicy: https://help.instagram.com/196883487377501

3. Rättslig grund för behandling av av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är Art.6 Para. 1 S.1 lit. f GDPR.

4. Lagringstid

Vi har ingen information gällande hur lång lagringstiden är.

5. Invändningar och möjlighet till radering

Vänligen se följande länk för mer information: https://help.instagram.com/196883487377501

Användning av HotJar-plugin

1.Behandlingens omfattning

På vår webbplats använder vi "Hotjar", en webbanalystjänst från Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (hädanefter kallad: "Hotjar") på vår webbplats. Bland annat använder Hotjar kakor, vilka är små textfiler som lagras lokalt i din webbläsares cacheminne och gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats, samt en såkallad spårningskod. Den information som samlas in på detta sätt överförs till Hotjar och en server på Irland där den lagras. Spårningskoden samlar in följande information: Beroende på din enhet samlas följande data in av Hotjar:

1. Din enhets IP-adress (samlas in och lagras i ett anonymt format)

2. Mejladress inklusive ditt för- och efternamn, i den utsträckning du tillgängliggjort dessa genom vår webbplats.

3.Din terminals bildskärmsstorlek

4. Enhetstyp och information om webbläsaren.

5. Geografisk data (endast land)

6. Det språk vår webbplats användes på

7. Användarinteraktioner

8. Muskommandon (rörelser, position och klick)

9. Tangenttryckningar

Logg-uppgifter vår server automatiskt använder vid användning av Hotjar:

1. Refererande domän

2. Besökta webbplatser

3. Geografisk data (endast land)

4. Det språk vår webbplats visades på

5. Datum och tid för besöket

2. Rättslig grund för behandling av av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter överensstämmer med Art.6 Para. S.1 lit. f GDPR.

3. Syftet med behandlingen av uppgifter

Erbjudandena på den här webbplatsen.

4. Lagringstid

Hojtar lagrar den här informationen i en pseudonymiserad användarprofil. Kakor som används av Hotjar lagras på din enhet under varierande tidsperioder, ibland endast under ditt besök, ibland 365 dagar.

5. Invändningar och möjlighet till radering

Du kan avstå från att spara en användarprofil och information om ditt besök på vår webbplats via Hotjar, samt hantera inställningarna för spårningskakor från Hotjar på andra webbplatser, genom att gå in på: https://www.hotjar.com/legal/compliance/op-out

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vänligen observera att om du följer en länk till en sådan hemsida så kommer din användning och tillhandahållandet av dina personuppgifter att omfattas av deras egna användarvillkor och integritetspolicy.

KONTAKTA OSS

Vi välkomnar alla synpunkter eller frågor du kan ha gällande vår integritetspolicy och de tjänster vi erbjuder dig. Skicka ett mejl till customer@franksmile.com, skriv till oss på Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, Tyskland, eller ring +46 8 446 880 62 om du har några frågor eller kommentarer om dina personuppgifter.